مشاوره تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری

 
منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع:

1- زبان تخصصی

A - زبان تخصصی زیست‌شناسی، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)

B- ESM

C- Medical terminology

D- Biology of Microoganisms (Brock)

E- Cell and Molecular Biology (Watson)

2- بیوشیمی

A - بیوشیمی، تألیف ‌دکتر احسانی، انتشارات پوران پژوهش.

-B کتاب بیوشیمی، تألیف ‌دکتر جعفرنژاد، انتشارات پوران پژوهش.

C- Principles of Biochemistry (Lehninger)

D- Text Book of Biochemistry (Devlin)

E- Biochemistry (strayer)

F- مبانی بیوشیمی، تألیف پرویز پناهی

 

3- ژنتیک

A- ژنتیک،‌ دکتر حسینی (سری کتاب ارشد،‌ پوران پژوهش)

B- جزوه ژنتیک، دکتر سهرابی، درس و تست در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

C- ژنتیک، تألیف دکتر سهرابی، انتشارات پوران پژوهش. (در دست چاپ)

-Dژنتیک آساد

-Eژنتیک استانسفیلد

-Fژنتیک مولکولی پزشکی دو هزاره سوم

-Gژنوم 3 براون

-Hکلون سازی ژن ها و آنالیز DNA(براون)

I- Genetics, 2nd ed. Rossell

J- Genes V, Lewin

K – Genomes .Drown

 

4- سلولی و مولکولی

-A بیولوژی مولکولی، تألیف دکترعبادی، انتشارات پوران پژوهش.

 -Bبیولوژی سلولی، تألیف دکتر عبادی انتشارات پوران پژوهش) (در دست چاپ)

 -Cکتاب بیولوژی سلولی مولکولی مؤلف دکتر رسول صالحی

-D کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف دکتر مجد

-E کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف گیتی امتیازی

F- بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش ، انتشارات میر (تیمورزاده)

 

5-بیوفیزیک

-A بیوفیزیک، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش

B- کتاب مبانی بیوفیزیک، تألیف دکتر حسین دخت

 -Cکتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست‌ها ترجمه فردرانی

 -Dبیوفیزیک و محاسبات بیوشیمیایی (دکتر موسوی موحدی)

 -Eشیمی فیزیک (دکتر صبوری)

 -Fکتاب فیزیک تشعشع (دکتر نجم آبادی ، عمدتاً 3 فصل اول)

 -Gکتاب بیوشیمی فیزیک _ دکتر فرزامی (فصول بیوترمودینامیک ، بیوشیمی فیزیک محلول‌ها الکتروفورزها ، کروماتوگرافی)

-H کتاب مبانی بیوفیزیک مؤلف حسین دخت به خصوص فصول بیوفیزیک غشا ویسکوزیته، اسپکتروفوتومتری

-I کتاب رادیولوژی برای رادیولوژیست‌ها - دکتر مزدرانی

 

6- میکروبیولوژی عمومی و میکروب شناسی سیستماتیک (باکتری شناسی پزشکی)

-A میکروبیولوژی تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

B- میکروب کاربردی، تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

 -Cمیکرب شناسی تألیف دکتر ملکزاده

 -Dجزوه میکروبیولوژی محیطی تألیف خانم دکتر نوحی منبع درسی میکروبیولوژی محیطی

 -Eمیکروب‌شناسی تألیف جاوتز

F- میکروب شناسی تألیف مورای

G- میکروبیولوژی عمومی تألیف دکتر ملکزاده

H- میکروبیولوژی کاربردی، تألیف خانم دکتر مهرابیان.

 

7- میکروبیولوژی غذایی

-A میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد 1 و 2) ترجمه دکتر علی مرتضوی

 -Bمیکروب شناسی غذایی ترجمه دکتر محرابیان

C- چکیده میکروبیولوژی، تألیف دکتر رحیمی

 

8- میکروبیولوژی صنعتی

-A بیوتکنولوژی و میکروب صنعتی ترجمه دکتر علی مرتضوی

 

9-ایمونولوژی

A- کتاب ایمونولوژی-دکتر ابولعباس

 

10- ویروس شناسی

-A ویروس شناسی جاوتز

-Bویروس شناسی مورای

-Cویروس شناسی